Links

Voor opleidingen in geweldloze, verbindende communicatie en conflicthantering :

De Vuurbloem, met als motto ‘verschillend zijn waarderen’ www.devuurbloem.be

Pat Patfoort, verzoeningswerker in etnische conflictgebieden door Vormingssessies en seminaries, en oprichtster van De Vuurbloem www.patpatfoort.be

Corry Laura Van  Bladel,  gecertificeerd trainer,  met als moto ‘geweldloze communicatie van hart tot hart’  https://praatkracht.be/

Conferenties, lezingen, trainingen in geweldloze communicatie Marshall Rosenberg : Centre for non-violent communication www.cnvc.org

Justine Mol, gecertificeerd trainer, met als één van haar troeven ‘opvoeden in vertrouwen’ www.justinemol.nl

Lezingen en trainingen in Verbindend communiceren, door gecertificeerde trainers www.adiante.be

Verbindende communicatie voor mensen, teams en organisaties, door gecertificeerde trainers www.ai-opener.nl

Om maatschappelijk bij te dragen in vredesprocessen :

Pax Christi, vredesbeweging die zich toespitst op het voorkomen van conflicten en van humanitaire rampen ten gevolge van conflicten, maar ook op vredesopbouw dankzij dialoog en verzoening. www.paxchristi.be

De Quakers, zijn actief in verzoeningswerk op nationaal en internationaal niveau via o.a. hun zitting in VN-conferenties www.quakers.org

Klaprozen voor Vrede, verkoopt klaprozen om ontmijningswerkzaamheden in Apopo te kunnen voort doen en ten voordele van een circusschool in Palestina waardoor de jongeren wat afgeleid kunnen worden van het geweld van de bezetting www.klaprozen.be

Het Brugs Vredesplatform, is een samenwerking tussen de Brugse Vredesorganisaties.  Verleent advies aan het stadsbestuur en organiseert activiteiten, onder meer tijdens de Vredesweek www.vredesweekbrugge.be

De Leuvense Vredesbeweging, is een samenwerkingsverband van 7 Leuvense organisaties, werkzaam rond vrede, ontwapening, verzoening en geweldloze conflicthantering www.vredeleuven.org

Westhoek Vredeshoek, om samen het pijnlijke verleden van W.O. I dat uitgevochten werd in de Westhoek, in een krachtig, integraal, inspirerend en toekomstgericht Vredesbeleid op maat van de streek om te zetten, en om àlle inwoners van de Westhoek, jong en oud, op verschillende manieren en niveaus bij haar engagement voor Vrede betrekken: intermenselijk (microniveau), op het niveau van groepen en volkeren (macroniveau), op het niveau van de mens ten opzichte van de planeet (ecologie, duurzaamheid), en zo inspiratie te geven aan andere regio’s. Heeft o.m. een partnerschap met Museum aan de IJzer, de IJzertoren die oorspronkelijk pacifistisch bedoeld was en waar heden terug de top van de progressieve vleugel in de Vlaamse beweging organisator is van de IJzerbedevaart, waarbij ze niet langer méér Vlaanderen eist, maar een pleidooi houdt voor een Vreedzaamheid, Verdraagzaamheid en Vrijheid. https://www.westhoekvredeshoek.be/

https://www.museumaandeijzer.be/nl/home/

https://www.facebook.com/wakkervoorvrede/

Vredessite, becommentarieert actuele feiten in oorlogen en linkt naar organisaties en acties voor Vrede www.vredessite.nl

Vredesmuseum,  een online museum die op haar website kunstwerken rond Vrede tentoonstelt en fysiek reizende tentoonstellingen organiseert www.vredesmuseum.nl